7300 Rosh Hashana Yom Kippur Sukkos Die-cut Stickers